:   - . --- --- : 1 3 - , 4 6 -

 https://wodolei.ru/catalog/sistemy_sliva/sifon-dlya-rakoviny/ 
                                                          AZ

 

3.
2. 4. "" "I"
2. 5.
2. 6.
3.
4.
4. 1. -
4. 2.
4. 3.

4. 4.
4. 5.
5.
5. 1. = ""
6.
6. 1.
6. 2.
6. 3.
6. 4.
6. 5.
6. 6.
6. 7.
6. 8.

6. 9.
2. ()
1. ""
1. 1. -. --
1. 2.
2. X-XIII
2. 1.
2. 2. " "
2. 3. --
2. 4. -
2. 5.
3. -- .
. --

3. 1.
3. 2.
3. 3.

4. --
4. 1.
4. 2.
4. 3. ,
4. 4. ?
4. 5.
4. 6. --
5. -- -
""
5. 1. = ""
5. 2. ""
5. 3. ""

5. 4.
, "
"
6. --
=
6. 1. =
6. 2. -.

6. 3.
"" =
6. 4. ,

6. 5. ?
7. -- .
.
7. 1.

7. 2.
7. 3. "" = )
.
7. 4. .

3. : ,
" " ()
1.
2.
3. --
4. .
5. , --
6. , --
7.
-
8. , --
9.
10. ,
11.
12. -

4. ,

1. " "
1. 1.
1. 2.
1. 3.
1. 4.
1. 5.
XVI-XVII
2.
2. 1. ,
2. 2.
2. 3.
2. 4.
2. 5. "" XI XV . .
3. I-III . . III-VI
. .
3. 1. --
3. 2. III
3. 3.
3. 4. = "" IV-VI

4. X-XIII

4. 1. X-XIII --
4. 2.
5.
5. 1. , ,
5. 2.
5. 3. --
5. 4.
5. 5. -- , --
5. 6.
5. 7. ,
5. 8.
5. ,
? ()
1.
2.
3.
4. ,
5.
6. - --
7.

8. ?
9. -

6. XV-XVI
1.
,
2. - " ",
?
3. - = .

3. 1.
3. 2. "" .

3. 3. =
3. 4. .

3. 5.

3. 6. ,
4. .
,
4. 1. -
?
4. 2. :

4. 3.
4. 4. -
5. XIV-XV

6. , ,
?
7.
8.
8. 1. XV
8. 2.
8. 3.
8. 4. .

9. --
9. 1. "
-- "
9. 2. --
9. 3. -- ,
9. 4.
?
10.
11.
11. 1.
11. 2.
11. 3. ""
11. 4. ""
11. 5. =
11. 6. , . ,
11. 7.
11. 8. =
. --
11. 9.
12.
13. , -
14.
15. ?
5
- ,

1.

1. ,
" "
2.
2. 1. " "

1617
2. 2.
2. 3. -- , -
,
2.

1.
2. ?
3. ?
4. ?
4. 1. ?
4. 2. ?
4. 3. ?
4. 4. ?
4. 5. " "
4. 6. " "
""?
5.

6. ""
7. ""
"" ?
8. ?
9. , -,
,
10. ""
11.
" "
12.
12. 1. ?
12. 2. " -"
12. 3. " -"
12. 4. "" (""? )
12. 5.
12. 6.
12. 7. ""
13. " "
14. ?
14. 1.

14. 2. - --
14. 3.

14. 4.
14. 5.
14. 6.
14. 7.
14. 8.
15.
16.
3.
1.
2.
3. " "
4. --
4. 1.
4. 2.
5. ?
6.
7. - " " --
8.
9. " "
10. -
11. -.
?
12. -
12. 1. -
12. 2. -
12. 3. -
12. 4.
12. 4. 1.
12. 4. 2.
12. 4. 3.
12. 4. 4.
12. 5.
6
""
1.
1.
2.
3. ""
4. " "

5.

6.
-,
7.
8.

8. 1.
8. 2.
8. 3.
8. 4.
9. --
10.
11. ""

12. ""
13. ?
14. , ,
"" ?
15.
16.
16. 1. -- -
16. 2.
16. 3.
17.
17. 1. --
17. 2.
18. "" ""
19. ""
20.
2. "" . .
II
1. -
1. 1. -""
1. 2.
1. 3.
1. 4.
1. 5. ""
1. 6. -
1. 7. =
1. 6.
1. 9. " " ""
2. -
2. 1.
2. 2. = =
2. 3. =
2. 4.
3.
3. 1.
3. 2. --
4. -- -
5. -- , =
6. , "" -
-
7. II -- II
8. - II
9.
10. - XIII . .
10. 1. ""
10. 2. -
(-) () XIII
. .
10. 3. =
1253 . .
10. 3. , , IX
10. 4.
10. 5. , -

10. 6. " " ""

10. 7. ""
10. 8.

3. "" XIV . .
""
1. ""
1. 1. ?
1. 2. --
1. 3. -
1. 4. -
1. 5. - -
1. 6. --
2. =
""
3.
=
4. ""

5.
6. .

4. XIV -- XVI
"" . =

1. 18- ""

2. "",
3. I IV
3. 1. I
3. 2. IV -- .

3. 3. XIV . .
4.
4. 1. -
4. 2.
4. 3.
4. 3. 1.
4. 3. 2. -
4. 3. 3. -
4. 3. 4. -
4. 3. 5.
4. 4.
4. 5. -- ""
4. 6.
?
4. 7.
4. 8.
4. 9.
4. 10. -
5. III II
5. 1. III

5. 2. III
5. 3. --
1453
6.
7. XV
""
7. 1. III
7. 2. III =
II
7. 3. III = II
7. 4.
7. 5. XV
=
7. 6. =
7. 7. , =
7. 8. -
7. 9.
7. 10. -- -- --
7. 11. "" -
7. 12. ,
8. , , ,
,
9.
I
10. -- ?
11.
7
,
.

1.
.
1.
2. =
3.
4.
5.
6. ?
,
"" ?
6. 1.
6. 2. ,

6. 3. : --
= =
6. 4.
6. 5.
6. 6.
6. 7.
6. 8.
6. 9. ""
6. 10. ""
?
7. =
8.
9. = =
10.
11.
12.
13.
14. =
15. =
16.
17. =
18. =
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
26. 1.
26. 2. ,
27. =
28.
29.
30.
31.
32. =
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40. =
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
52. 1. , , --
?
52. 2. -- ?
52. 3. =
53.
54.
54. 1. , .
--
54. 2.
54. 3. " "
54. 4. -
,
54. 5. --
54. 6. ,
55.
56.
57.
58.
59.
60. = =
61.
62.
63.
64. "" ?
2. .

1.
2.
3.
3. ..

1

1.
2.
3.
2

3
-


1.
1. .

1. 1.
1. 2. .
1. 3.

1. 3. 1.
1. 3. 2.
1. 3. 3.
1. 3. 4.
1. 4.
1. 4. 1.
1. 4. 2.
1. 4. 3.
1. 5. -
1. 6.
2. .
2. 1. . , ,

2. 2.
2. 2. 1.
2. 2. 2.
2. 2. 1.
2. 2. 2.
2. 2. 3.
2. 2. 4.
2.
1 2 3 4 5 6 7
  - 
...

:   --- ---


...