:   - . --- --- : 1 3 - , 4 6 -

 https://wodolei.ru/catalog/mebel/provance/ 
                                                          AZ

 

.., ... ( 1-3)
---------------------------------------------------------------
,
---------------------------------------------------------------
. . , . .

, , , , .1995

===================================================================

XVI . .
- .
. ,

.
-

. . 1979 .
, ,
.
, ,
.
"
, " (., , 1995)
- "",
, .
- .
-
"". ,
, XIV
, , XVI-XVII
( )
.
:
.
.
.
--
?
,
- .1958 , -
(, 1988), ,
, ,
, ,
.
(),
- , ,

.
- ,
"
".

1945 , (),
( ),
(
), - , ,

-
.
,
.
180 , 24 ,
, ,
, ,
, .

- ,
.
===============================================================,1.
1.1.
1.2.
1.3. :
1.4.
1.5. ,

2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2. .
4.
4.1.
4.2. "" "
- "
5.
5.1.
5.2.
6. .
-
6.1.
6.2.
6.3. .

6.4.
6.5. .
7.
7.1.
7.2.

7.3. : " "
.
7.4.
8. .
" "

1

1.
1.
2.
3. -
4.
4. 1. " "
4. 2. -
?
4. 3.
5. --
" "
5. 1.

5. 2.
5. 3.
5. 4.
5. 4. 1.
5. 4. 2. ""
5. 4. 3. " "
?
5. 4. 4. ""

5. 4. 5. ,
, " "
5. 4. 6. -

5. 4. 7.
5. 5.
?
5. 6. -- ?
5. 7.
5. 8.
6. ""
2. "" XVIII

1. I
2. ?
3. - I
4. ..?
5. XVIII -
6. XVIII ?
7. ?
3.
1. " "
1. 1.
1. 2. ?
2.
VIII-XIII
3.
4. - -
5. - " "

6. - XIV
7. ?
8. III

9.
9. 1. ?
9. 2.
9. 3. ""
9. 4.
9. 5. "" XV
9. 6.
9. 7.
9. 8. ?
10.
4.
1. - ,
2.
3.
4. "",
""?
5.
6.
7.
8.
9.
10. ,
?
11. :
?
12. ?
13. .
14.
?
15. ---
16. ("
")
2
.
.
.
1. ""
1.
2.
3.
4. "" 60-

5.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
5. 1.
5. 2.
5. 2. 1.
5. 2. 2. 1986 ?

5. 2. 3.
1759 ?

5. 2. 4. " "

5. 2. 5. ""

5. 2. 6.
5. 2. 7.

5. 3. V
5. 4. - 540

3.
1.
1. 1. ?
1. 2.
1. 2. 1. , ,

1. 2. 2.
2.

3. -
X-XIV
3. 1.

3. 2.
3. 3.
3. 4. 1099
" "
3. 5. " " XI
3. 6. ""
3. 7. "
"
3. 8. ,
""
3. 8. 1. ""
,
" "
3. 8. 2. ""
""
3. 8. 2. 1. ""

3. 8. 2. 2.
3. 8. 2. 3.
3. 8. 2. 4. "" -
3. 8. 2. 5. ""

3. 8. 2. 6. ""
3. 8. 2. 7.

3. 8. 2. 8.
3. 8. 2. 9. "-"

3. 8. 2. 10. -
3. 8. 2. 11. "" ,
,
3. 8. 2. 12.

4. XV . .
4. 1.
4. 2.
4. 2. 1.
4. 2. 2. XV
4. 3.
4. 4. ?
4. 5. ?
4. 6. ""
4. 7. " "
4. 8. --
5. "" ()
5. 1.
5. 2.
5. 3. ()
5. 4.
5. 5.

5. 6.
" "?
5. 7.
5. 8. "III
"
5. 9.
5. 10.

6.
7. , ?
8.
XVII
9.
10.
3

1. -
. ..
1. .
--
2. - "-"?
3.
4.
5. , , , ,
5. 1.
5. 2. : , , ,
5. 3. , ,
6.
?
7.
7. 1.
7. 2. " "
7. 3.
2. = ""
1. -- "" .

1. 1. ""
1. 2. ""
1. 3. "".

1. 4. ""
1. 5. ""
1. 6.
XVI
1. 7.
2. ""
. "" --
3.
4.
, XIII-XV
4. 1.

4. 2. ""-

4. 3. "-" ""

4. 3. 1.
, ""
4. 3. 2.
4. 4.
- ""
5. -
XIV-XV
5. 1. --
5. 2. ""
,
5. 3.
5. 4. .
6.
6. 1.
6. 2.

6. 3. " "
6. 4.
6. 5. " "
,
-""
6. 6.
6. 6. 1.
6. 6. 2.
6. 6. 3.
6. 6. 4. - " "
6. 6. 5. ?
6. 6. 6 -- --
, -
6. 6. 7. ""

6. 6. 8.
. ?
6. 7.
6. 8. XII-XIV ""
3. .
" "
1. ""
?
2. I ?

3.
4.
5. , ,

6. ?
7. ,
8. ,
9. -
10.
11.
12.
13.
14.
15. ""
16. ""
17. " "
18. " "
19. " "
20. " -- "
4.

1. , , ,
,
2.

3. . , . .
5.
""
1.
1. 1.
1. 2.
1. 3.

1. 4. :

1. 5.
2. - .

26. 1.
26. 2.
26. 3.
26. 4. =
26. 5. =
26. 6. =
26. 7.
26. 8. =
26. 9. , ?
3.
3. 1. , ,

3. 2. ,

3. 3. XIII-XIV . .
3. 4.

3. 5. , ,

3. 6. --
XIII-XIV
4. VI-VII ..
""
XIV-XV
6.
1.
?
1. 1.
1. 2.

1. 3.
2. . .
2. 1.
2. 2. -

2. 3. --
2. 4.
2. 5.

4
.

1. ()
1.
1. 1. .
1. 2.
1. 3. .
2.
2. 1.
2. 2. 1053
2.
1 2 3 4 5 6 7
  jameson 
...

:   --- ---


...